Vedtægter

Vedtægter for Husbestyrelsen

1.

– for ”Mødestedet” på Omsorgscenteret De Tre Ege Parkvej 2 i Jægerspris, som er stillet til rådighed for ældres aktiviteter som et brugerstyret hus.

2.

Brugerne skal i fællesskab vælge en husbestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valget er 2 årigt, 3 medlemmer vælges ulige år, 2 medlemmer lige år. Suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen skal samlet revidere regnskabet hvert år.

3.

Huset skal have en selvstændig økonomi, bortset fra drift og vedligeholdelse, der som aftalt afholdes af Frederikssund Kommune. Økonomien skal være baseret på indtægter, donationer, kommunalt tilskud og eventuelt brugerbetaling.

4.

Der indkaldes til valgmøde hvert år inden udgangen af april måned, med en dagsorden der indeholder hvem der er på valg, styrelsen af huset samt budget og regnskab, forbedringer og ændringer. Valget skal indkaldes med 14 dages varsel.

5.

Hvert år i maj indkalder bestyrelsen ønsker fra brugere af huset, foreninger og klubber, til en belægningsplan for lokaler  og kontorfaciliteter. Belægningsplanen løber fra 1. august til 30. juni følgende år.

Lokaler må ikke udlejes eller udlånes til private fester. Aktiviteter igangsat af Husbestyrelsen har fortrinsret.

6.

Bestyrelsen udpeger husansvarlige, der indgår i en turnus der fører tilsyn med at alle aftaler overholdes. Mødestedets åbningstider er efter rimelige ønsker og behov.

7.

Huset administreres af Husbestyrelsen, som overfor Kommunen skal kunne redegøre for brugen, belægningen, økonomi, fejl og mangler.

8.

Husbestyrelsen kan supplere sig selv med personer til løsning af særlige opgaver, ligesom den kan nedsætte ad. hoc udvalg til varetagelse af opgaver. Husbestyrelsen kan søge rådgivning i forbindelse med forhandlinger og fremskaffelse af midler til Mødestedet.dringer

Revideret august 2018